KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ
 
  1. AMAÇ

S&P AFS Havalandırma Sistemleri A.Ş. (S&P AFS) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine saygı duymakta, veri güvenliğine önem vermekte olup bu husus şirketimizin öncelikleri arasındadır. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması amacı ile tüm ilgili kişilerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere göre toplanması, işlenmesi ve korunması ilkelerini benimsiyoruz.

Bu nedenle de; kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi, kimlerle paylaştığımızı ve haklarınızı nasıl kullanabileceğinizi  açıklayan bu metni dikkatlice okumanızı öneriyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı şekli ile S&P AFS olarak,  “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, katıldığınız etkinlik ve vermiş olduğunuz açık rızanız doğrultusunda kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

Bu kapsamda kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, hukuka ve dürüstlük kuralına uyun olmak kaydıyla belirli açık ve meşru amaçlarla kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği çerçevede, şirketimizle ilişkiniz sürdüğü müddetçe işlenebilecek ve 3. Kişilerle paylaşılabilecektir.
 
  1. VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu        : S&P AFS Havalandırma Sistemleri A.Ş. (S&P AFS)
Adres                         : Beysan Sanayi Sitesi Fuar Cad. No:8 Haramidere/İstanbul
İrtibat Kişisi              : İSENBİKE F. ÖZDOĞAN
Telefon                       : 0 212 876 70 71
Email                          : bilgi@solerpalau.com.tr 
 
  1. UYGULAMA

S&P AFS Havalandırma Sistemleri A.Ş. (S&P AFS) olarak;
Müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, referansları, potansiyel müşterilerimiz, web sitesi kullanıcıları, çalışanlarımız, S&P AFS eski çalışanları, stajyerleri, şirket hissedarları, şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, grup şirket çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve 3. kişiler ile ilgili, uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak  üzere ilgili mevzuatlar çerçevesinde güvence altına alınması, toplanması, işlenmesi, aktarılması ve imhası konusunu önemsemekteyiz.
 
  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Açık rızanıza dayanarak işlenecek olan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kuralına
uygun,  doğru ve güncel, belirli açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.
Kişisel verileriniz (ad-soyad, e-posta adresi, şifre, cep no, adres, meslek, firma/okul, unvan, internet trafiği ve IP numarası) şirketimiz tarafından, kalitemizden ödün vermeden;  
  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
S&P AFS’nin eğitimleri için akademi.solerpalau.com.tr web sitesi aracılıyla toplanan kişisel verileriniz, yukarıda detaylı belirttiğimiz amaçlarla işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Kişisel verilerinizin saklama süresi ve imhasıyla ilgili detaylı bilgi almak için tarafımızla bağlantıya geçebilirsiniz.
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi şeklinde toplanabilir.

Topladığımız kişisel verilerinizi; ilgili kişinin alenileştirmesi, KVKK md. 5/2-ç – Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek, KVKK md. 5/2-f  - Şirketimizin meşru menfaatleri çerçevesinde veya açık rızanız kapsamında işlemekteyiz
 
  1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz; verilerin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi, veri güvenliği tedbirlerinin alınarak, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, S&P AFS ile birlikte sorumlu olmak üzere;
Yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler ve ihtiyaçlar gereği yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve hissedarlarımıza doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı aktarılabilecektir.
Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır.
 
  1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

6698 KVKK’ nın 11. maddesi çerçevesinde,
Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi içeren dilekçe ya da Akademi.solerpalau.com.tr adresinde ki Bilgi Talep Formu’ nu doldurmak suretiyle;
şirketimizinBaysan Sanayi Sitesi Fuar Cad. No:8 Haramidere/İstanbul adresine yazılı olarak veya sistemimizde tanımlı e-posta adresinizden göndereceğiniz mail ile iletebilirsiniz. Yukarıda ki madde kapsamında talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede (en geç 30 gün içinde) ücretsiz olarak veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği ücret tarifesinde ki koşullara göre sonuçlandıracaktır.

İlgili kişi olarak, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 14. maddesi gereğince, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz gün veya her hâlde kişinin onayı ile başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilirsiniz.
 
  1. DİĞER HUSUSLAR
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili Aydınlatma Metni kapsamındaki süreçlerde kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikli olarak uygulanacaktır.

Aydınlatma Metni internet sitesinde “akademi.solerpalau.com.tr” yayımlanarak ilgili kişilerin erişimine sunulmaktadır. Değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla Aydınlatma Metninde değişiklik ve güncellemeler yapılabilecek olup yukarıda yazılı internet sitesi üzerinden ilgili kişilere sunulabilecektir. 

   S&P AFS Havalandırma Sistemleri A.Ş.


  BİLGİ TALEP FORMU İNDİR